Vad är ett Elcertifikat?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare, Eneas Energiadministration FAQ slutkund, Eneas Samköp FAQ

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Kopiera länk

Kan man själv välja hur hög risk det ska vara i förvaltningen?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

När avtalet tecknas med Eneas kommer säljarna kartlägga detta genom ett par frågor. Företagets riskprofil sätts i förhållande till vilka svar man har gett i kartläggningen.

Kopiera länk

Vad är förvaltning/portföljförvaltning av el?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Ett förvaltningsavtal innebär att man ger leverantören i uppgift att utnyttja möjligheterna på elmarknaden för att kunna ta ställning inför framtida elleveranser. Priserna på elmarknaden kan skilja sig mycket över tid, och en viktig del av uppdraget är att fatta beslut och handla i flera omgångar. Detta gör det möjligt för förvaltaren att minska risk och handla för lägsta möjliga pris, i förhållande till målen som har etablerats för förvaltningen.

Leverantörens förvaltare gör löpande värderingar av förväntad utveckling och av faktorerna som påverkar priset. En annan viktig del av förvaltarens uppdrag är att utnyttja prisförändringar inför framtida leveranser, för att öka mervärde och minska risk för kunderna i portföljen.

Handel sker på den finansiella grossistmarknaden. Handel I denna marknad kräver volym, och därför samlas ett stort antal kunder i portföljer så att man kan genomföra inköpen i flera olika omgångar. Resultatet av förvaltningen kommer att påverkas av vilka mål och ramar som har etablerats för portföljen, riskprofil och förvaltarens förmåga, i förhållande till den faktiska prisutvecklingen på marknaden.

Kopiera länk

Hur länge har Eneas erbjudit tjänsten Samköp av el?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Anslutningsavtalet mellan Kunden och Eneas gäller från avtalets undertecknande och gäller löpande. Inom ramen för det löpande avtalet får Eneas ingå el-avtal och prissäkringar för Kundens räkning med den maximala tidshorisont (avtalstid) som framgår av fullmakten.

Kopiera länk

Hur avslutar man avtalet?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Uppsägning ska ske skriftligen via e-post brev eller fax. Detta skickas till kundservice@eneasservices.se , via brev till Visma Services , Box 4015, 20311 Malmö eller via fax till 018-4903226. Vid Kundens uppsägning kommer anslutningsavtalen att upphöra vid slutdatumet för förmedlade el-avtal och genomförda prissäkringar.

Kopiera länk

Vad får Eneas göra med fullmakten?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Med ingått avtal gällande Samköp av el ger fullmakten Eneas möjlighet att avsluta kundens nuvarande elavtal, samt få information om kundens aktuella mätare hos el och nätägare.  Inom ramen för det för det löpande avtalet får Eneas ingå el-avtal och prissäkringar för Kundens räkning med den maximala tidshorisont (avtalstid) som framgår av fullmakten. För det andra så ska risk regleras i de avtal som ingås. Eneas söker och genomför prissäkringsstrategier och effektiva el-leverantörer med en acceptabel risk.

Kopiera länk

Vad innebär områdespris?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Nord Pool Spot har delat upp Norge i fem prisområden och Sverige i fyra. Prisområdena har etablerats för att skapa balans inom geografiska nätområden där det till exempel finns begränsningar i överföringskapaciteten. Konsumtion och efterfrågan balanseras inom varje prisområde med hjälp av prismekanismer. Alla kunder har ett grundpris baserat på vilket geografiskt nätområde de tillhör. Områdespriset beräknas som ett avdrag eller tillägg på de kollektivnordiska priserna som kallas Systempris.

Kopiera länk

Vad är en AMS-mätare?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

AMS står för Avancerad Mätning och Styrning. Innan den första januari 2019 ska alla mätare vara AMS-mätare och detta ska ge den enskilda kunden fler tjänster för att kunna minska eller automatisera sin elförbrukning. Läs mer om detta genom att klicka här.

Kopiera länk

Kan man få garanti på att priserna kommer att ligga under en viss nivå?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Kunder som är placerade i elavtal med ett pristak får en garanti gällande högsta elpris. Garantin gäller endast för elpriset. Eventuella områdespriser, påslag, avgifter etc. tillkommer i efterhand.

Kopiera länk

Vilka risker finns på elmarknaden?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Alla som betalar för el befinner sig på elmarknaden och på denna marknad exponeras man för en del olika risker. Till exempel handlas all el på elbörsen Nord Pool i euro. Således finns det en valutarisk. Sverige är uppdelat i fyra olika prisområden där priserna regleras som tillägg eller avdrag i förhållande till systempriset (som är kollektivpris för alla länderna som Nord Pool täcker.) Områdespriset beror på utbud och efterfrågan inom området där elen används.

Kopiera länk

Vad innebär det att Eneas ger en leverantör ett mandat?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Mandatet bestämmer vilka förutsättningar leverantören ska förhålla sig till gällande portföljförvaltningen. Förvaltningsvolym, handelsperiod, resultatmål och handelsmodeller är vanliga faktorer som specificeras i mandatet.

Kopiera länk

Vad är rörelseresultat och hur framkommer det?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Kort sagt är rörelseresultatet avräkningen av inköpen som förvaltaren har gjort för portföljen. Begreppet rörelseresultat innebär att handel sker inom finansiella elkontrakt som avräknas mot marknadspriserna under leveransperioden.

Alla fasta priser och prisförsäkringar har vanligtvis tecknats genom ett finansiellt prisförsäkringsavtal. På bakgrund av handeln som förvaltaren har hanterat för framtida leveranser kommer det ge ett förväntat positivt eller negativt kassaflöde, som utgör grunden för förväntat fastpris.

Kopiera länk

Vad är dagens elpris?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

För aktuellt elpris, se Nord Pool Spot. Här framkommer dagens MWh-pris. Notera att detta är råvarupriset på grossistmarknaden.

Kopiera länk

Kan jag få garanti för grön el?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

De flesta leverantörer kan idag erbjuda grön el. Att teckna ett avtal med grön el som tillägg är frivilligt, men det är ett effektivt redskap för att främja utbyggning av ren, förnyelsebar energi från biologiska källor såsom vind och vatten. Priserna på certifikaten kan variera något från leverantör till leverantör.

Kopiera länk

Får jag flera olika fakturor om jag tecknar avtal med Eneas?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Ja, du behåller din nätleverantör, men elfakturan kommer du att få från den elleverantör som Eneas tecknar avtal med å dina vägnar. Eneas fakturerar sitt arvode en gång om året.

Kopiera länk

Kommer min näthyra att påverkas av att ingå avtal med Eneas?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Nej, nätleverantören har monopol och nätägaren står utanför offentliga upphandlingar och har därmed ingenting med ditt val av elleverantör att göra.

Kopiera länk

Hur får jag veta när Eneas har ingått ett nytt avtal?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Vi kommer informera alla våra kunder om de val vi gör å deras vägnar. Detta skickas ut i separat rapport.

Kopiera länk

Vilka resultat har Eneas uppnått?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Eneas eftersträvar lägsta möjliga pris med en acceptabel risk. I praktiken betyder det att vi kan uppvisa mycket goda resultat på en marknad med stigande priser, medan vi försöker att följa med marknaden när priserna faller. Resultaten varierar beroende på när kunderna placerats i förvaltningen, och hur väl elleverantörens förvaltare beräknat utvecklingen.

Kopiera länk

Hur många kunder och hur stor volym förvaltar Eneas?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Vi har omkring 30 000 företag anslutna till vårt avtal (fördelat på kunder  Norge, Sverige och Finland.) Alla kunderna motsvarar gemensamt ungefär 7000 gWh (miljoner kWh.) Vi bistår även större enskilda kunder med elinköp.

Kopiera länk

Hur långa avtal kan Eneas ingå?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Vi har möjlighet att ingå avtal med 36 månaders varaktighet. Vanligtvis tecknar vi avtal från 12 till 36 månader och avtalstiden motsvarar alltid längden på fullmakten . För att kunna uppnå förmånliga priser är det viktigt att vi erbjuder våra leverantörer långsiktighet. Dessutom uppnår vi bättre villkor vid längre avtal.

Kopiera länk

Hur följer Eneas upp kunderna? Vilken information kommer jag att få, och hur ofta?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Efter ingått avtal kommer du ta emot information om uppstartsprocessen och det avtal du blir tilldelat. Under avtalsperioden tillhandahålls kunderna med information efter behov, och i förhållande till de beslut som tagits inför elköpet. När förhandling om nya leveransperioder är aktuellt kommer vi distribuera information om leverantör, elavtal och inköpsmodeller.

Kopiera länk

Kan jag bli kund hos Eneas om jag inte är kreditvärdig?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Enligt erfarenhet så är det väldigt svårt att förhandla fram förmånliga inköpsmodeller för kunder som inte är kreditvärdiga. Eneas har därför valt att inte aktivt erbjuda sina tjänster till kunder som inte är kreditvärdiga. Vi gör vårt bästa för att hjälpa nuvarande kunder som fått förminskad kreditvärdering under vår avtalsperiod.

Kopiera länk

När kommer leverantören att fakturera mig?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Betalningsvillkor är ett av de kriterier som granskas vid val av leverantör, och ingår som en del av totalbedömningen av mottagna offerter. Vanligtvis ber vi om månatlig efterskottsbetalning med minst 14 dagars förfallotid. För mätare som inte är fjärravlästa tillämpas fakturering kvartalsvis eller varannan månad. Om det gäller speciella modeller eller kunder med bristfällig kreditvärdering kan förskottsfakturering förekomma.

Kopiera länk

Är det redan bestämt vilken leverantör och vilket avtal jag får?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

När du som kund ingår avtal med oss får du information om vilket avtal som gäller. Eneas arbetar aktivt med att förhandla fram ramavtal som vi samlar kunderna i. Därmed kan information om avtal och prismodell komma separat. Det kan vara ett tidigare framförhandlat avtal, men det kan lika gärna vara ett nyupprättat avtal då Eneas ändrar detta från den ena dagen till den andra.

Kopiera länk

Vilka val gör Eneas åt mig som kund?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Fysisk leverantör väljs på bakgrund av de offerter vi mottagit baserat på våra krav. Våra krav berör villkor, kvalitet och kompetens. Eneas arbetar för att kunna välja bästa möjliga tidsintervall av inköpets riktlinjer, baserat på värdering av elmarknaden. Detta är en löpande process, så att vi hela tiden kan ta ställning till hur inköpen bör ske under kommande kvartal och år.

Kopiera länk

Hur väljer Eneas leverantör?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Baserat på de kraven vi ställer i vår anbudsförfrågan väljer vi den leverantören som levererar det bästa erbjudandet, och som bäst uppfyller våra krav. Alla erfarenheter från tidigare samarbeten bidrar och påverkar valet.

Kopiera länk

När börjar mitt nya avtal gälla?

I kategorin Eneas Samköp FAQ

Eneas kontrollerar alltid vilket slutdatum som gäller i avtalet med nuvarande leverantör. Vi ber den nya leverantören att ta över leveransen i anslutning till slutdatum eller avtalad uppsägelsetid i det nuvarande kontraktet.

Kopiera länk